کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهر تهران اولین وبینار کارگاهی با موضوع: بررسی چالش ها در فرآیند آموزش قوانین گازها و ترمودینامیک را در بستر webernoبرگزار می کند. لینک وبینار در فضای weberno:: https://weberno.com/account/join_room/vip/education-and-research-committee مدرسین کارگاه: سرکار خانم مهرناز طلوع شمس (دبیر فیزیک و عضو سابق شورای برنامه ریزی گروه فیزیک دفتر تالیف) و جناب آقای احمد احمدی (مولف کتاب های فیزیک) شنبه 30 بهمن ماه 1400 ساعت18-16 مخاطبین: اعضا انجمن و دبیران فیزیک سراسر کشور برای کلیه شرکت کنندگان گواهی حضور صادر می گردد.
  • فن آموز
  • انجمن فیزیک