معرفي اعضاي انجمن اعضاي انجمن علمي و آموزشي معلمان فيزيك شهر تهران :

رئیس: مرضیه عصمتی

نایب رئیس: نصراله افاضل

خزانه دار: اشرف السادات شکرباغانی

مسئول کمیته گردهمايي هاي علمی- آموزشي: دکتر اشرف السادات شكرباغاني ( رزومه )

مسئول كميته‌ آموزش، پژوهش و تحقيقات: معصومه شاهسواری

مسئول کمیته روابط عمومی: هدیه منوچهری

مسئول کمیته نشریات: نصراله افاضل

مسئول کمیته ارزشيابي كتابهاي درسي: مرتضی محمدی وند خوشخو

مسئول سايت: مرتضی محمدی وند خوشخو

بازرس انجمن: معصومه شاهسواري

اعضای علی البدل: یاشار بهمند ، ستاره امامی ، ملیحه علی مردانی

بازرس علی البدل: زهرا نوابی

تهران، خیابان فردوسی، خیابان منوچهری، کوچه ژاندارک، انتهای کوچه ، مرکز آموزشی هدایت، دفتر انجمن معلمان فیزیک شهر تهران

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک