خطوط میدان مغناطیسی: خطوط فرضی‌ای هستند که شکل و شرایط میدان مغناطیسی را نشان می دهند. خطوط میدان مغناطیسی را خطوط نیروی مغناطیسی نیز می نامند.

ویژگی های خطوط میدان مغناطیسی:

1- خطوط میدان مغناطیسی به صورت حلقه‌های بسته هستند.

2- راستای میدان مغناطیسی در هر نقطه، مماس بر خط میدان مغناطیسی گذرنده از آن نقطه است.

3- میزان تراکم خطوط میدان مغناطیسی، معرف شدت و ضعف میدان مغناطیسی است.

4- خطوط میدان مغناطیسی هیچ گاه یکدیگر را قطع نمی‌کنند.

5- جهت خطوط میدان مغناطیسی در خارج آهن ربا از N به S و در داخل آهن ربا از S به N می‌باشد.

6- جهت خطوط میدان مغناطیسی در هر نقطه هم جهت خط میدان در آن نقطه است.

در فيلم زير مي‌توانيد چگونگي نمايش و ايجاد اين خطوط را ببينيد

 

فيام خطوط ميدن مغناطيسي با حجم48مگابايت

 

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک