فرم ها و سوالات مسابقات آزمایشگاهی پایه دهم کشوری1396

فرم داوری 

سوالات کتبی

سوالات عملیاتی

 

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک