کتابهای درس و راهنمای آنها:از ابزارهای مهم هر دبیر فیزیک کتابهای درسی و راهنمای آموزش آنها است. امروزه علاوه بر کتاب فیزیک کاغذی، نسخه ی الکترونیکی آن نیز در دسترس است. سایت انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک شهر تهران نیز امکان دانلود آخرین ویرایش های آنها را در اینجا برای همکاران محترم فراهم کرده است.

دقت کنید کافی است روی اسامی کلیک کنید تا به صورت مستقیم از سایت انجمن دانلود شود.

1- کتاب فیزیک سال چهارم رشته ریاضی سال94

2- کتاب فیزیک سال چهارم رشته تجربی سال94

3- کتاب فیزیک سال سوم رشته ریاضی سال 94

4- کتاب فیزیک سال سوم رشته تجربی سال94

5- راهنمای تدریس کتاب فیزیک سال چهارم (180mb)

6- راهنای تدریس کتاب فیزیک سال سوم

7- راهنمای تدریس کتاب فیزیک سال دوم

8- راهنمای تدریس کتاب فیزیک سال اول

9- اصلاحیه کتاب راهنمای فیزیک سال دوم

جديد

فصل اول فیزیک دهم: فیزیک و اندازه گیری جهت بررسی و پیشنهادات اولیه انتشار یافت.

فصل دوم فیزیک دهم: ویژگی های فیزیکی مواد جهت بررسی و پیشنهادات اولیه انتشار یافت.

فصل چهارم فیزیک دهم: دما و گرما جهت بررسی و پیشنهادات اولیه انتشار یافت.

فصل پنجم فیزیک دهم: ترموديناميك جهت بررسی و پیشنهادات اولیه انتشار یافت.

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک