گزارش برگزاری کارگاه" آزمایش های ساده و جذاب فیزیک"

 

درادامه »طرح نشستهای علمیآموزشیوپژوهشی«اتحادیه انجمن های فیزیک،انجمن فیزیک معلمان شهرتهران برای بارسوم اقدام به برگزاری کارگاه"آزمایشهای ساده وجذاب فیزیک" درشانزدهمین کنفرانس

آموزش فیزیک وششمین کنفرانس فیزیک وآزمایشگاه درشهرخرم آباد نمود.

این کارگاه درتاریخ های 94/6/10 از ساعت 17 الي 19 و 94/6/11 از ساعت 10:30 الي 11:30 در دو نوبت با شركت حدود 70 نفر از همكاران و باحضورجناب آقای محمدی‌وند برگزارشد. لازم به توضیح است که انجمن قبل ازبرگزاری کنفرانس با دبیر اجرایی انجمن هماهنگی لازم به منطورانجام آزمایش را بعمل آورده بود.

w16 1 2

 

 

w16 2 2

 

 

 

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک