کارگاه مقاله نویسی باحضور استاد محترم دانشگاه شهید رجایی، سرکار خانم دکتر احمدی

 

درتاریخ 5 شنبه 20 آبان ساعت 10 تا 12 صبح در فضای مجازی تشکیل خواهد شد.

 

ثبت نام برای اعضای محترم انجمن رایگان و اولویت ثبت نام برای اعضا است. شماره

 

هماهنگی و ثبت نام  در پوسترقید شده است

 

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک