photo ۲۰۱۸ ۰۳ ۰۶ ۲۲ ۱۴ ۵۹

 

این دوره به درخواست جمعی از دبیران فیزیک طراحی شد. در این دوره قریب 20 نفر از همکاران حضور یافتند و تازه ترین آزمایش های خلاق را در فیزیک دبیرستان

تجربه کردند.

استاد اسماعیل حیدری فرد از مبرزان صاحب نام آزمایشگاه فیزیک این دوره را تدریس کردند. 

گزارش کوتاه دوره ضمن خدمت

 

 

photo

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک