20200102 085328 1

همکاران فرهیخته

به اطلاع می رسانم انجمن علمی اموزشی معلمان فیزیک شهر تهران رتبه برتر بین انجمن های

علمی اموزشی استان تهران را برای دومین سال پیاپی به خود اختصاص داد.

سپاس از همکاری و همراهی و مشارکت فعال شما عزیزان در فعالیتهای انجمن علمی اموزشی معلمان فیزیک شهر تهران

مرضیه عصمتی