مطلع شدیم که دایی خانم شاهسواری از اعضای انجمن معلمان فیزیک شهر تهران در حادثه ای

دار فانی را وداع گفتند.

 

ضمن آرزوی علو درجات برای آن مرحوم ،  برای این همکار عزیز و عالیقدر صبر و شکیبایی آرزومند هستیم.