نشست علمی انجمن معلمان فیزیک شهر تهران دوشنبه
97/05/01
ساعت نه تا یازده
"نگاهی به اموزش فناوری در کتاب درسی"

دانش، فراگیری علم وفناوری و کاربرد دوبخش متفاوت هستند که ابتدا مفاهیم علم.فناوری را تبیین کنیم و سپس با تفاوت ها و شباهت های آنها، نگاهی به آموزش آنها داشته باشیم
تهران، خیابان فردوسی، خیابان منوچهری، انتهای کوچه ژاندارک، دفتر انجمن
ارسال نام و نام خانوادگی و محل خدمت

09121889428

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک