دیدار با دکتر تورانی سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی

روز دوشنبه ساعت ۱۰ صبح که با خانم دکتر شکرباغانی خدمت ایشان رسیدیم. 
ضمن تبریک جهت مسئولیت جدیدشان و حمایت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از انجمن ها درخواست مبنی بر حمایت از انجمن جهت برگزاری همایش در دی ماه سال جاری و' مساعدت جهت تغییر مکان دفتر انجمن'و  استفاده از توانمندی های انجمن و حمایت از سه طرح پژوهشی امسال انجمن مطرح شد.دکتر تورانی با توضیح اینکه انجمن معلمان فیزیک شهر تهران انجمن فعالی است با همه درخواست ها موافقت کردند و قرار شد انجمن درخواست های خود را مکتوب ارائه دهد. طرح های پژوهشی انجمن را هم مورد بررسی قرار خواهند داد.

مرضیه عصمتی 

ریاست انجمن معلمان فیزیک شهر تهران 

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک