با سلام و ادب
دبيران محترم فيزيك شهر تهران
و همكاران ديگر كه تا كنون عضو انجمن نبوده ايد به اطلاع ميرساند ضمن مطالعه اساسنامه  در صورت تمایل به عضویت انجمن علمی آموزشی معلمان فیزیک تهران درخواست عضويت خود را ارسال نماييد. درخواستهاي رسيده در جلسات شوراي
اجرايي انجمن بررسي و نتايج به متقاضيان اعلام مي شود.
تمام اعضاي انجمن كه عضويت آنها در شوراي اجرايي به تأييد رسيده باشد ميتوانند در مجمع عمومي
شركت نمايند و تمامي اعضاي پيوسته مي توانند در صورت تمايل كانديداي عضويت در شوراي اجرايي دوره
سوم باشند. اطلاعات بيشتر در سايت انجمن قرار گرفته است. به پيوست ماده هفت، هشت و نه اساسنامه
در خصوص عضويت ارسال شده است.

ماده 7
چگونگي عضويت و شرايط عضوگيري در انجمن هاي علمي و آموزشي معلمان به شرح ذيل است:
7-1 - عضويت پيوسته
موسسات، انجمن ها و كلية افرادي كه حداقل داراي درجة كارشناسي در رشتة فيزيك يا رشته هاي وابسته باشند، مي توانند به
عضويت پيوستة انجمن درآيند.
7-2 - عضويت وابسته
افرادي كه داراي شرايط ذيل هستند مي توانند به عضويت وابستة انجمن درآيند.
الف – كساني كه داراي درجة كارشناسي هستند و مدت 5 سال به نحوي در يكي از رشته هاي وابسته به فيزيك شاغل باشند.
ب – معلمان علوم با مدرك كارداني يا كارشناسي علوم تجربي
ج - كلية افرادي كه حداقل داراي مدرك كارشناسي در رشته هاي فني و مهندسي، علوم پايه يا در رشته هاي وابسته به فيزيك
هستند.
7-3 - عضويت دانشجويي :
كلية دانشجوياني كه در رشت ههاي فيزيك، رشته هاي وابسته به علوم فيزيك يا در گرو ههاي علوم پايه يا فني – مهندسي به
تحصيل اشتغال دارند.
7-4 - عضويت افتخاري
شخصيت هاي ايراني و خارجي كه مقام علمي آنان در زمينه هاي فيزيك يا رشته هاي وابسته حائز اهميت باشد يا در پيشبرد
اهداف انجمن كمك هاي مؤثر و ارزنده اي نموده باشند.
7-5 - اعضاي حقوقي (مؤسسات)
سازمان هايي كه در زمين ههاي علمي، پژوهشي، آموزشي و فرهنگي مربوط فعاليت دارند، مي توانند به عضويت انجمن درآيند.
: تبصره ١
افرادي كه داراي حداقل درجة كارشناسي در رشتة فيزيك يا يكي از رشته هاي وابسته به آن باشند، با تصويب شوراي اجرايي
مي توانند به عضويت پيوستة انجمن درآيند.
: تبصره ٢
اعضاي مؤسساتي كه به مثابة عضوي وابستة انجمن محسوب مي شوند.
: تبصره ٣
پذيرش عضو وتبديل نوع عضويت افراد يا مؤسسات، به عهدة شوراي اجرايي است.
: ماده 8
هر يك از اعضا، سالانه مبلغي را كه ميزان آن اولين بار توسط هيأت مؤسس و براي سا لهاي بعد توسط شوراي اجرايي تعيين
مي گردد، به عنوان حق عضويت پرداخت خواهند كرد.
: تبصره ١
پرداخت حق عضويت، هيچگونه حق و ادعايي نسبت به دارايي انجمن براي عضو ايجاد نمي كند.
: تبصره ٢
اعضاي افتخاري انجمن، از پرداخت حق عضويت معاف هستند.
: ماده 9
عضويت در يكي از موارد زير خاتمه مي يابد.
9-1 - استعفاي كتبي
9-2 - عدم پرداخت حق عضويت سالانه

 
  • فن آموز
  • انجمن فیزیک