در گذشت مهربان مادر خانم دکتر اشرف السادات شکرباغانی از اعضای محترم شورای اجرایی انجمن  علمی آموزشی معلمان فیزیک شهر تهران را تسلیت گفته و برای آن مرحومه شادی روح و برای همکار گرانقدر مان آرزوی صبر و شکیبایی داریم. 

شورای اجرایی انجمن  علمی آموزشی معلمان فیزیک شهر تهران 
42243721526869495331
  • فن آموز
  • انجمن فیزیک