- دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
حمایت در برگزاری اولین همایش آموزش فیزیک:چالشها و فرصت ها

- دانشگاه زنجان
مشارکت در برگزاری سیزدهمین کنفرانس آموزش فیزیک و سومین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه

- مجتمع آموزش عالی پیامبر اعظم (ص)
حمایت در برگزاری دوازدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دومین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه
و مشارکت در برگزاری سومین همایش آموزش علوم:چالشها و فرصت ها (ویژه مراکز تربیت معلم)

- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
مشارکت در برگزاری دومین همایش آموزش فیزیک:چالشها و فرصت ها (ویژه برنامه درسی)
و حمایت از دوازدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دومین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه

- سازمان انرژی اتمی
حمایت از دوازدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دومین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه

- انجمن های علمی و آموزشی معلمان فیزیک استانهای کشور
حمایت و مشارکت در کلیه فعالیت های اتحادیه

- انجمن فیزیک ایران
حمایت از دوازدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دومین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه

- معاونت فناوری ریاست جمهوری
حمایت از دوازدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دومین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه

-موسسه فرهنگی فاطمی
حمایت از دوازدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دومین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه
و چاپ و انتشار کتاب سال 1390 اتحادیه

- سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
حمایت از دوازدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دومین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه

-دبیرخانه راهبری کشوری درس فیزیک
حمایت از دوازدهمین کنفرانس آموزش فیزیک ایران و دومین کنفرانس فیزیک و آزمایشگاه

  • فن آموز
  • انجمن فیزیک