با کمال مسرت و خوشوقتی گزارش همایش 20 دی ماه 1396 با موضوع ارتقای آموزش با رویکرد کتب درسی تقدیم می شود. 

گزارش همایش